Peuterspeelzaal

Bij Villa Kakelbont willen we dat elk kind goed op z'n plek zit. Dit doen wij door de kinderen een leerzame en vooral leuke dag te bezorgen bij onder andere onze peuterspeelzaal. Peuterspeelzaal De Kikkers is een onderdeel van Kindcentrum De Boomladder en is een initiatief van Basisschool De Boomladder en Kinderopvang Villa Kakelbont.

Het doel van de Peuterspeelzaal  is ontmoeten, spelen en ontwikkelen. Kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar worden in een groep opgevangen van maximaal 16 kinderen. Het kind heeft vaste groepsgenootjes waardoor hij/zij de andere kinderen goed leert kennen. De Peuterspeelzaal is een gezellige en speciale plaats om andere kinderen te ontmoeten. Daarnaast leren de kinderen sociale vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld; speelgoed delen, op je beurt wachten en samenspelen. De pedagogisch medewerkers geven speciale aandacht aan de behoeften en het ontwikkelingsverloop van het individuele kind. De werkwijze op de peuterspeelzaal is zorgvuldig afgestemd op de werkwijze van basisschool De Boomladder. Indien uw kinderen doorstromen naar De Boomladder, zullen zij de routines kennen.

Ontwikkelingsstimulering (VVE)

Alle onderdelen van de ontwikkeling, en met name de taalontwikkeling, van het kind worden gestimuleerd door ontwikkelingsgerichte activiteiten. Hierbij maken we gebruik van het VVE programma Piramide, wat aansluit op het kleuterprogramma van Piramide.

Op dit moment is Villa Kakelbont niet gecertificeerd voor VVE.

Wat is VVE?

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. VVE programma’s zijn programma’s gericht op het stimuleren van de (taal)ontwikkeling van kinderen in de peuterleeftijd en worden daartoe ingezet op peuterspeelzalen of kinderdagverblijven. Doel van VVE is om eventuele achterstand op de basisschool te voorkomen en de kinderen een goede start van de schoolcarrière te bieden. VVE wordt door de overheid gestimuleerd en gesubsidieerd.

Piramide

Het programma Piramide richt zich op gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind, bijvoorbeeld de denk- en taalontwikkeling en de creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling. Het is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden van uw  kind. Er wordt dus niet alleen op gelet of uw kind goed leert praten of tellen, maar ook of het prettig met anderen kan omgaan,  plezier heeft in het spel en zich goed voelt. Het gaat binnen Piramide om het welzijn van uw kind en daarom is er ruimte om als kind te ontwikkelen op alle mogelijke gebieden. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen individuele hulp: bij Piramide heet dat tutoring. De Piramide-methode start op de Peuterspeelzaal  en loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool. Met deze goede basis hebben de kinderen in groep 3, als ze met het echte reken- en taalwerk aan de slag gaan, een goede kans op succes.

In het Welkom Programma, het thema aan het begin van het Piramidejaar, leert uw kind alle regels en rituelen kennen. Het zal dan ook ontdekken dat alle spulletjes in het lokaal een vaste plek hebben. Dit geeft uw kind een gevoel van veiligheid en houvast, waardoor het bijna vanzelf gaat spelen en spelenderwijs kan leren.

Piramide is een educatieve methode van de Citogroep (Instituut voor Toetsontwikkeling), ontworpen door dr. J. van Kuyk.

Volgen van de ontwikkeling

Voor het volgen van de ontwikkeling maken we gebruik van het PRAVOO peuter volg- en hulpsysteem. Dit systeem biedt inzicht in wat we op welk moment van een kind zou mogen verwachten. Het dient als leidraad bij het volgen van de peuter. Daar waar kinderen zich spontaan ontwikkelen, krijgen ze de ruimte. Daar waar kinderen zich niet spontaan ontwikkelen, krijgen ze dit aangeboden. In overleg met de ouders wordt er gekeken naar eventueel te nemen acties. Deze acties kunnen heel divers zijn. Zo kunnen de pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld een bepaalde knutselactiviteit of een spelletje met het kind doen. Ook kunnen bijvoorbeeld de mogelijkheden voor logopedie worden besproken. Aan het eind van de peuterperiode, als het kind bijna naar de basisschool gaat, wordt er een overdrachtsformulier gemaakt voor de basisschool. Deze wordt met de ouders besproken en met toestemming naar de basisschool verzonden. Zo kan de leerkracht van de basisschool extra aandacht schenken aan de ontwikkelingsgebieden die dat nodig hebben.

 

Voordelen van de (VVE) Peuterspeelzaal :

 • De Peuterspeelzaal  is een veilige plaats om met andere kinderen te spelen;
 • Kinderen leren sociale vaardigheden zoals: speelgoed delen, op je beurt wachten en samen spelen;
 • De pedagogisch medewerkers geven speciale aandacht aan de behoeften en het ontwikkelingsverloop van het individuele kind;
 • De kinderen leren spelenderwijs verschillende vaardigheden door de aangeboden activiteiten, het aanwezige speelgoed en het ontdekken van (creatieve en natuurlijke) materialen;
 • De pedagogisch medewerkers organiseren leuke uitstapjes met de kinderen;
 • Er is een mooi ingericht en uitdagend schoolplein waar de kinderen veilig kunnen spelen;
 • De peuterspeelzaal is een goede voorbereiding op de basisschool.

Structuur

De ochtend begint bij de binnenkomst van de kinderen. Als de kinderen worden gebracht, mogen zij zelf kiezen waar zij mee gaan spelen. Het is fijn als u nog even blijft om samen met uw kind een kleine activiteit te doen, bijvoorbeeld puzzelen. Het kind voelt zich zo sneller op zijn gemak in de groep. Natuurlijk is er ook gelegenheid om te praten met andere ouders of met de pedagogisch medewerker. Op de Peuterspeelzaal  werken de pedagogisch medewerkers volgens een vaste structuur, waarbij allerlei activiteiten plaatsvinden. Sommige onderdelen zijn vast, zoals het kringgesprek en samen eten. Andere onderdelen zijn minder vast, zoals het individueel spel, groepsspel, knutselen, buiten spelen en samen eten.

Voorbeeld ochtendprogramma

08.30u – 08.45u         Spelinloop

08.45u - 09.15u          Groepsexploratie

09.15u - 10.00u          Spelen en werken

10.00u - 10.30u          Tussendoortje

10.30u – 11.00u         Spel en beweging

11.00u - 11.15u          Afsluiting

11.15u - 11.30u          Ophalen peuters

Openingsdagen en –tijden

De kinderen bezoeken VVE Peuterspeelzaal De Kikkers twee tot vier dagdelen per week. Wij adviseren minimaal drie dagdelen zodat de kinderen optimaal van het programma profiteren. Voor kinderen met een spraak-/taalachterstand is het belangrijk drie tot vier dagdelen af te nemen.

U kunt een plaats afnemen voor alleen de schoolweken.

Inschrijving & plaatsing

Wanneer u uw kind wilt inschrijven voor de VVE-Peuterspeelzaal, kunt u contact opnemen met het Centraal Bureau van Villa Kakelbont.

Intakegesprek

Als uw kind geplaatst is op de Peuterspeelzaal, wordt er ongeveer een maand voor de eerste opvangdag een intakegesprek gepland. De pedagogisch medewerkers vragen in dit gesprek een aantal dingen over kind en de gezinssituatie, bijvoorbeeld: waar speelt kind thuis het liefst mee? kunt tijdens dit gesprek ook zelf vragen stellen. Verder wordt er samen bekeken wanneer uw kind in de eerste weken komt wennen op de Peuterspeelzaal.

Opzeggen

Het contract van de Peuterspeelzaal  loopt automatisch af op vierjarige leeftijd. Mocht u het contract eerder willen beëindigen, dient u dit uiterlijk 1 maand voor de gewenste beëindigingdatum schriftelijk bekend te maken bij het Centraal Bureau van Villa Kakelbont.

Kosten

Inschrijfgeld

Bij Villa Kakelbont betaalt u geen inschrijfgeld.

Kosten

De Peuterspeelzaal wordt in 11 maandelijkse termijnen gefactureerd afhankelijk van het aantal dagen dat u afneemt.

Per twee ochtenden                     €  70 per maand

Per drie ochtenden                       €  90 per maand

Per vier ochtenden                       € 115 per maand

Huygenpas

De Huygenpas is een initiatief van de gemeente Heerhugowaard in samenwerking met bedrijven, instellingen en sportaanbieders in Heerhugowaard en directe omgeving.

De Huygenpas is gratis voor inwoners van Heerhugowaard in de leeftijd van 0 tot 99 jaar met een netto maandinkomen of uitkering (incl. vakantiegeld, heffingskortingen en alimentatie) onder een bepaald bedrag.

Op vertoon van de Huygenpas en tegen inlevering van de gekozen kortingscheque krijgt u diverse kortingen. Met de pas kunt u 80% korting krijgen op de maandelijkse ouderbijdrage van de peuterspeelzaal krijgen.

Voor meer informatie of voor het aanvragen van de Huygenpas kunt u terecht bij de receptie van gemeente Heerhugowaard op 14-072.

Kindcentrum de Boomladder

Kindcentrum De Boomladder is een samenhangend netwerk van goede voorzieningen voor kinderen, ouders en buurt met de school als middelpunt. Deze school staat in het midden van de Bomenwijk te Heerhugowaard. Verschillende organisaties die zich bezig houden met kinderopvang, educatie, kunst, sport en spel werken samen met als doel ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen te vergroten en de cohesie in de wijk/buurt te versterken. Ook het verenigingsleven en het contact met de wijkbewoners vormen een belangrijk deel van onze visie "Samen in één wijk".

Belangrijke elementen daarbij zijn:

 • respectvol omgaan met elkaar
 • vorming en educatie
 • opvoedingsondersteuning
 • het betrekken van ouders en buurtbewoners

Deze visie willen we gestalte geven door:

 • versterking van onderwijs, educatie en vorming, deze zijn van een kwalitatief hoog gehalte.
 • leveren van voor-, tussen- en naschoolse opvang
 • te zorgen voor laagdrempelige voorzieningen
 • het werken aan saamhorigheid
 • het werken aan veiligheid (zowel binnen als buiten)
 • te zorgen voor een kwalitatief goed op elkaar afgestemd activiteiten aanbod
 • oplossingsgericht te werken

Graag willen wij het ontmoetingspunt zijn waar alle bewoners, jong en oud, met plezier en enthousiasme, zich samen kunnen ontspannen, kennis kunnen vergaren en een veilige, leerrijke omgeving vinden

klik hier voor meer informatie over de boomladder

Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties