Peuteropvang (voorheen peuterspeelzaal)

Bij Villa Kakelbont willen we dat elk kind goed op z'n plek zit. Dit doen wij door de kinderen een leerzame en vooral leuke dag te bezorgen bij onder andere onze peuteropvang. Peuteropvang kan worden afgenomen bij de Peuteracademie bij onze locatie op de Boomhut en locatie Langkous.

Het doel van de peuteropvang is ontmoeten, spelen en ontwikkelen. Kinderen in de leeftijd van 2 jaar tot 4 jaar worden in een groep opgevangen van maximaal 16 kinderen. Het kind heeft vaste groepsgenootjes waardoor hij/ zij de andere kinderen goed leert kennen. De peuteropvang is een gezellige en speciale plaats om andere kinderen te ontmoeten. Daarnaast leren de kinderen sociale vaardigheden te ontwikkelen, bijvoorbeeld; speelgoed delen, op je beurt wachten en samenspelen. De pedagogisch medewerkers geven speciale aandacht aan de behoeften en het ontwikkelingsverloop van het individuele kind. De werkwijze op de peuteropvang is zorgvuldig afgestemd op de werkwijze van de basisschool waardoor de overstap naar de basisschool makkelijker zal verlopen.

Ontwikkelingsstimulering (VVE)

Alle onderdelen van de ontwikkeling, en met name de taalontwikkeling, van het kind worden gestimuleerd door ontwikkelingsgerichte activiteiten. Hierbij maken we gebruik van twee verschillende VVE programma's. Bij Langkous werken wij met Uk & Puk en bij de Boomhut met Piramide, wat aansluit op het kleuterprogramma van Piramide.

Op dit moment werken wij wel met het VVE programma alleen is Villa Kakelbont niet gecertificeerd voor VVE.

Wat is VVE?

VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. VVE programma’s zijn programma’s gericht op het stimuleren van de (taal)ontwikkeling van kinderen in de peuterleeftijd en worden daartoe ingezet op peuterspeelzalen of kinderdagverblijven. Doel van VVE is om eventuele achterstand op de basisschool te voorkomen en de kinderen een goede start van de schoolcarrière te bieden.

Piramide

Het programma Piramide richt zich op gebieden die een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een kind, bijvoorbeeld de denk- en taalontwikkeling en de creatieve en persoonlijkheidsontwikkeling. Het is een totaalprogramma. Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden van het kind. Er wordt dus niet alleen op gelet of het kind goed leert praten of tellen, maar ook of het prettig met anderen kan omgaan, plezier heeft in het spel en zich goed voelt. Het gaat binnen Piramide om het welzijn van het kind en daarom is er ruimte om als kind te ontwikkelen op alle mogelijke gebieden. Kinderen die extra steun nodig hebben, krijgen individuele hulp: bij Piramide heet dat tutoring. De Piramide-methode start op de Peuterspeelzaal en loopt door in groep 1 en 2 van de basisschool. Met deze goede basis hebben de kinderen in groep 3, als ze met het echte reken- en taalwerk aan de slag gaan, een goede kans op succes.

In het Welkom Programma, het thema aan het begin van het Piramidejaar, leert het kind alle regels en rituelen kennen. Het zal dan ook ontdekken dat alle spulletjes in het lokaal een vaste plek hebben. Dit geeft het kind een gevoel van veiligheid en houvast, waardoor het bijna vanzelf gaat spelen en spelenderwijs kan leren.

Piramide is een educatieve methode van de Citogroep (Instituut voor Toetsontwikkeling), ontworpen door dr. J. van Kuyk.

Volgen van de ontwikkeling

Voor het volgen van de ontwikkeling maken we gebruik van het PRAVOO peuter volg- en hulpsysteem. Dit systeem biedt inzicht in wat we op welk moment van een kind zou mogen verwachten. Het dient als leidraad bij het volgen van de peuter. Daar waar kinderen zich spontaan ontwikkelen, krijgen ze de ruimte. Daar waar kinderen zich niet spontaan ontwikkelen, krijgen ze dit aangeboden. In overleg met de ouders wordt er gekeken naar eventueel te nemen acties. Deze acties kunnen heel divers zijn. Zo kunnen de pedagogisch medewerkers bijvoorbeeld een bepaalde knutselactiviteit of een spelletje met het kind doen. Ook kunnen bijvoorbeeld de mogelijkheden voor logopedie worden besproken. Aan het eind van de peuterperiode, als het kind bijna naar de basisschool gaat, wordt er een overdrachtsformulier gemaakt voor de basisschool. Deze wordt met de ouders besproken en met toestemming naar de basisschool verzonden. Zo kan de leerkracht van de basisschool extra aandacht schenken aan de ontwikkelingsgebieden die dat nodig hebben.

 

Voordelen van de (VVE) Peuterspeelzaal :

  • De Peuterspeelzaal  is een veilige plaats om met andere kinderen te spelen;
  • Kinderen leren sociale vaardigheden zoals: speelgoed delen, op je beurt wachten en samen spelen;
  • De pedagogisch medewerkers geven speciale aandacht aan de behoeften en het ontwikkelingsverloop van het individuele kind;
  • De kinderen leren spelenderwijs verschillende vaardigheden door de aangeboden activiteiten, het aanwezige speelgoed en het ontdekken van (creatieve en natuurlijke) materialen;
  • De pedagogisch medewerkers organiseren leuke uitstapjes met de kinderen;
  • Er is een mooi ingericht en uitdagend schoolplein waar de kinderen veilig kunnen spelen;
  • De peuterspeelzaal is een goede voorbereiding op de basisschool.

Structuur

De ochtend begint bij de binnenkomst van de kinderen. Als de kinderen worden gebracht, mogen zij zelf kiezen waar zij mee gaan spelen. Op de peuteropvang werken de pedagogisch medewerkers volgens een vaste structuur, waarbij allerlei activiteiten plaatsvinden. Sommige onderdelen zijn vast, zoals het kringgesprek en samen eten. Andere onderdelen zijn minder vast, zoals het individueel spel, groepsspel, knutselen, buiten spelen en samen eten.

Met regelmaat houdt de peuteropvang inloopochtenden waarbij de ouders een deel van de peuteropvang meeloopt. Jouw kind kan je alles laten zien wat hij doet bij de peuteropvang, je kan kennismaken met andere ouders en er is tijd voor meer uitleg door de pedagogisch medewerker over waar de kinderen mee bezig zijn.

Voorbeeld ochtendprogramma

08.30u – 08.45u         Spelinloop

08.45u - 09.15u          Groepsexploratie

09.15u - 10.00u          Spelen en werken

10.00u - 10.30u          Tussendoortje

10.30u – 11.00u         Spel en beweging

11.00u - 11.15u          Afsluiting

11.15u - 11.30u          Ophalen peuters

Openingsdagen en –tijden

De kinderen bezoeken de peuteropvang twee tot vier dagdelen per week. Wij adviseren minimaal drie dagdelen zodat de kinderen optimaal van het programma profiteren. Voor kinderen met een spraak-/taalachterstand is het belangrijk drie tot vier dagdelen af te nemen.

De peuteropvang is alleen geopend op schooldagen. Bij locatie Langkous is het ook mogelijk op peuteropvang af te nemen tijdens schoolvakantieweken.

Inschrijving & plaatsing

Wanneer je jouw kind wilt inschrijven voor de peuteropvang, kan je dit doen door één van de twee linkjes hieronder aan te klikken.

Aanmeldformulier peuteropvang locatie Langkous

Aanmeldformulier peuteropvang Boomhut

Intakegesprek

Als uw kind geplaatst is op de peuteropvang, wordt er ongeveer een maand voor de eerste opvangdag een intakegesprek gepland. De pedagogisch medewerkers vragen in dit gesprek een aantal dingen over kind en de gezinssituatie, bijvoorbeeld: waar speelt kind thuis het liefst mee? Je kan tijdens dit gesprek ook zelf vragen stellen. Verder wordt er samen bekeken wanneer jouw kind in de eerste weken komt wennen op de peuteropvang.

Opzeggen

Het contract van de peuteropvang loopt automatisch af op vierjarige leeftijd. Mocht je het contract eerder willen beëindigen, dient dit uiterlijk 1 maand voor de gewenste beëindigingdatum schriftelijk bekend te worden gemaakt bij het Centraal Bureau van Villa Kakelbont.

Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Nexus Locatie Nexus

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties