Pedagogisch beleid Villa Kakelbont

Het pedagogisch beleidsplan van Villa Kakelbont vormt onze basis voor spelen en leren. Op het moment dat u de zorg voor uw kinderen deels uit handen geeft aan onze pedagogisch medewerkers, kunt u rekenen op veiligheid en kwaliteit. In het pedagogisch beleid staat onze visie op de ontwikkeling van kinderen, opvoeding en pedagogiek beschreven.

De wereld ontdekken

Pedagogisch beleid villaBij Villa Kakelbont willen we kinderen zoveel mogelijk de wereld laten ontdekken, alleen én samen. Daarbij bieden we de kinderen professionele pedagogische begeleiding. Onze medewerkers begeleiden elk kind op zijn/haar eigen ontwikkelingsniveau, rekening houdend met eventuele verschillen in cultuur en taal. De begeleiding bestaat uit aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, de lichamelijke (motorische) ontwikkeling, de verstandelijke (cognitieve) en creatieve ontwikkeling, de ontwikkeling van de identiteit, de taal- en spraakontwikkeling en zelfredzaamheid.

En juist deze laatste vaardigheid brengt elke dag weer nieuwe verrassingen met zich mee, want kinderen kunnen vaak veel meer dan wij volwassenen denken. Ze ontlenen veel plezier aan 'het zelf doen': ze oogsten er bewondering mee en het geeft hen zelfvertrouwen als iets lukt!

Pedagogisch doel

Ons pedagogisch doel is als volgt geformuleerd: kinderen de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen tot evenwichtige mensen, die hun eigen talenten en vaardigheden onderkennen en benutten. Oog en respect voor de mensen om ons heen, de ontwikkeling van het kind als individu en het handelen vanuit een visie op opvoeding spelen hierbij een belangrijke rol.

Leren en ontwikkelen

Ontdekken villa kakelbontHet is niet alleen leuk om te volgen wat uw kind al kan, maar ook belangrijk. Samen kunnen we zien of uw kind zich ontwikkelt volgens de lijn der verwachting en zien waar eventuele hobbels genomen kunnen worden. De ontwikkeling van de baby’s wordt bijgehouden met zelfontwikkelde observatielijsten. Deze worden met de ouders besproken in de voortgangsgesprekken. Voor het volgen van de ontwikkeling van de peuters maken we gebruik van peuter volg- en hulpsysteem PRAVOO. Dit systeem biedt inzicht in wat je op welk moment van een kind zou mogen verwachten en dient als leidraad bij het volgen van de peuter. Daar waar kinderen zich spontaan ontwikkelen, krijgen ze de ruimte. Daar waar kinderen zich niet spontaan ontwikkelen, krijgen ze extra aandacht.

In overleg met de ouders kijken we hoe we samen kunnen optrekken om uw kind de juiste begeleiding te bieden. Jaarlijks worden er tweemaal voortgangsgesprekken georganiseerd, waarvan eenmaal op aanvraag.

Meer weten? Je kan ons complete pedagogisch beleid altijd inzien. Vraag de Locatie Manager naar een exemplaar.

Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Langkous Locatie Langkous
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Boomhut Locatie Boomhut
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zonnesteen Locatie Zonnesteen
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Hoofdkantoor Hoofdkantoor
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Zeerovers Locatie Zeerovers
Vestiging van Villa Kakelbont in Heerhugowaard
Locatie Nexus Locatie Nexus

Onze locaties 

Villa Kakelbont is een kindcentrum met kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, incidentele opvang en flexibele opvang. Het is een vertrouwde plaats waar kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Alle locaties